Hosting Home - ustaw jako startowąHosting Ulubione - dodaj do ulubionych
PUNKT - Strona główna (home)
 
HOSTING - cennik
DOMENY - cennik
POMOC

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH
z dnia 17 grudnia 2007 r.


Wstęp
Regulamin świadczenia usług internetowych ("Regulamin") określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez spółkę P.I. PUNKT Sp. z o.o. z siedzibą w (45-701) Opolu, ul. Wrocławska 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133174, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS ("Spółka").
Regulamin został wydany zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej Spółki.

Definicje
Wyrażenia użyte w Regulaminie lub w umowach należy interpretować zgodnie z nadanym poniżej znaczeniem:

 1. Klient - osoba lub podmiot nie będący "konsumentem" w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej.

 2. Umowa-zamówienie - zawierana pomiędzy Klientem a Spółką, w formie pisemnej lub za pośrednictwem strony internetowej Spółki, umowa na świadczenie Usług Internetowych, określająca między innymi:

  1. wykaz Usług Internetowych świadczonych Klientowi ("Usługi"),

  2. parametry Usług Internetowych świadczonych Klientowi ("Parametry"),

  3. wynagrodzenie roczne Spółki netto należne Spółce z tytułu świadczenia Usług Internetowych ("Wynagrodzenie" lub "Cena"),

  4. tryb płatności ("Tryb Płatności") Wynagrodzenia określający liczbę miesięcy (1, 3, 6, 12 lub 24) ("Okres Rozliczeniowy"), co którą płatna jest Płatność Okresowa ("Płatność Okresowa") przypadająca w danym Okresie Rozliczeniowym,

  5. inne warunki szczegółowe ("Warunki Szczegółowe").

 3. Usługi Internetowe - usługi świadczone przez Spółkę, polegające w szczególności na udostępnieniu Klientowi zasobów Spółki umożliwiających Klientowi prowadzenie własnego serwisu www oraz kont poczty elektronicznej. Szczegółowy wykaz usług, ich parametrów i cen zawarty jest w ofercie publikowanej w serwisie internetowym Spółki.

 4. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.);

Ilekroć w treści Regulaminu pojawiają się sformułowania pisane z wielkiej litery, należy je interpretować zgodnie z definicjami powyżej, lub definicjami zamieszczonymi w dalszej części Regulaminu.

Przedmiot umowy

 1. Spółka zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta, za Wynagrodzeniem, Usługi o parametrach nie gorszych od Parametrów wskazanych w Umowie-zamówieniu.

 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy-zamówienia, a w szczególności do terminowej płatności Wynagrodzenia Spółce.

 3. Klient oświadcza, iż nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 4. Spółka oświadcza, iż posiada zasoby i kompetencje wystarczające do świadczenia Usług z zachowaniem Parametrów.

Sposób zapłaty Wynagrodzenia

 1. Klient zobowiązuje się, w dniu zawarcia Umowy-zamówienia, do zapłaty Wynagrodzenia za okres jednego roku licząc od dnia wejścia Umowy-zamówienia w życie chyba, że Warunki Szczegółowe stanowią inaczej.

 2. Klient zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia w formie Płatności Okresowych w kolejnych Okresach Rozliczeniowych.

 3. Płatność Okresowa obliczana jest na każdy rok trwania Umowy-zamówienia jako iloczyn (i) Wynagrodzenia oraz (ii) ilorazu (ii.i) czasu trwania Okresu Rozliczeniowego wyrażonego w miesiącach i (ii.ii) liczby 12. Płatność Okresowa zostanie każdorazowo powiększona o podatek od towarów i usług (VAT).

 4. Pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu wejścia Umowy-zamówienia w życie i trwa liczbę miesięcy określoną Trybem Płatności.

 5. Kolejny Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu następującym bezpośrednio po dniu kończącym poprzedni Okres Rozliczeniowy i trwa liczbę miesięcy określoną Trybem Płatności.

 6. Spółka, najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego prześle Klientowi fakturę pro forma opiewającą na kwotę Płatności Okresowej w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.

 7. Klient, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym Okresu Rozliczeniowego, zobowiązuje się do zapłaty Płatności Okresowej przelewem, na rachunek wskazany na fakturze pro forma, bez dodatkowych wezwań do zapłaty. Klient zobowiązuje się do zapłaty Płatności Okresowej również w przypadku opóźnienia w otrzymaniu faktury pro forma za dany Okres Rozliczeniowy. W takim przypadku Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty przelewem, na rachunek wskazany na ostatniej otrzymanej fakturze pro forma lub na stronie internetowej Spółki.

 8. Spółka, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zapłaty Płatności Okresowej wystawi i prześle Klientowi fakturę VAT opiewającą na kwotę zapłaconej Płatności Okresowej.

 9. Jako dzień zapłaty Płatności Okresowej rozumiany jest dzień uznania rachunku Spółki pełną kwotą Płatności Okresowej.

 10. Klient upoważnia Spółkę do wystawiania faktur pro forma i faktur VAT bez jego podpisu.

 11. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Spółkę o wszelkich zmianach w zakresie danych niezbędnych Spółce do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

 12. Spółka ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi kosztami i wydatkami poniesionymi przez Spółkę wskutek niewypełnienia przez Klienta zobowiązania, o którym mowa w ustępie 15 powyżej.

 13. Spółka, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części Wynagrodzenia, ma prawo naliczać odsetki w wysokości 3-krotności odsetek ustawowych niezapłaconej w terminie kwoty za okres opóźnienia w zapłacie, począwszy od 10 dnia opóźnienia włącznie.

 14. Spółka, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części Wynagrodzenia, ma prawo zaliczać bieżące wpłaty Klienta w pierwszej kolejności na pokrycie zaległego Wynagrodzenia oraz odsetek umownych, niezależnie od tytułu płatności wskazanego przez Klienta.

 15. Spółka, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części Wynagrodzenia przekraczającego 14 dni, ma prawo zawiesić świadczenie Usług do czasu dokonania przez Klienta pełnej zapłaty zaległego Wynagrodzenia wraz z odsetkami umownymi. Klientowi nie przysługuje zwrot Wynagrodzenia za okres zawieszenia świadczenia Usług spowodowany opóźnieniem w zapłacie całości lub części Wynagrodzenia lub odsetek umownych.

 16. Spółka, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części Wynagrodzenia przekraczającego 28 dni, ma prawo rozwiązać Umowę-zamówienie ze skutkiem natychmiastowym. Wynagrodzenie należy się Spółce za okres do najbliższej rocznicy Umowy-zamówienia.

Reklamacje

 1. Reklamacje Usług Klient zobowiązany jest zgłaszać w sposób właściwy dla doręczeń wskazany w Regulaminie, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty identyfikacji przez Klienta nieprawidłowości w świadczeniu Usług.

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: (i) krótki opis zidentyfikowanej nieprawidłowości oraz (ii) datę identyfikacji tej nieprawidłowości przez Klienta.

 3. Spółka rozpatrzy i przekaże Klientowi odpowiedź na prawidłowo zgłoszoną reklamację w sposób właściwy dla doręczeń wskazany w Regulaminie, w terminie do 7 dni roboczych od daty jej doręczenie. Brak odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie oznacza uznanie reklamacji przez Spółkę.

 4. W przypadku uznania reklamacji Spółka niezwłocznie usunie zidentyfikowaną nieprawidłowość oraz zwróci Klientowi część Wynagrodzenia za reklamowane Usługi, za okres nieprawidłowego funkcjonowania takich Usług. Kwota zwróconego Wynagrodzenia zostanie uwzględniona w najbliższej fakturze wystawionej Klientowi.

Odpowiedzialność

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Klienta, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Klienta z Usług, a w szczególności z powodu:

  1. utraty danych,

  2. opóźnień w przekazie danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją,

  3. opóźnień lub innymi przerwami w świadczeniu usług przez Spółkę, spowodowanych przez czynniki od Spółki niezależne.

 2. Za czynniki niezależne od Spółki uważa się w szczególności:

  1. przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,

  2. awarie transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, przeciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,

  3. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Spółka nie odpowiada,

  4. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,

  5. okoliczności, za które odpowiada Klient, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Klienta, błędy w obsłudze lub konfiguracji.

 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność i zwalnia Spółkę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za niezgodność z obowiązującym prawem treści i formy informacji przekazywanych lub gromadzonych przez Klienta z wykorzystaniem zasobów Spółki.

 4. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Spółki z tytułu Umowy-zamówienia ograniczona jest wysokością Wynagrodzenia otrzymanego od Klienta w okresie jednego roku poprzedzającego bezpośrednio dzień zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego przez Klienta.

Czas trwania umowy

 1. Umowa-zamówienie zawierana jest na czas nie oznaczony. Jako dzień zawarcia Umowy-zamówienia rozumiany jest dzień, w którym Klient:

  1. złożył podpis na Umowie-zamówieniu, w przypadku zawierania umowy w formie pisemnej, albo

  2. zapłacił pierwszą Płatność Okresową, w przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem formularza internetowego. W każdym przypadku Umowa-zamówienie wchodzi w życie z dniem faktycznego rozpoczęcia świadczenia Usług przez Spółkę i od tej daty liczone są wszelkie okresy i rocznice wskazane w Regulaminie.

 2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać Umowę-zamówienie w każdą rocznicę jej wejścia w życie poprzez przekazanie drugiej stronie oświadczenia w sposób właściwy dla doręczeń wskazany w Regulaminie w ust. 35 lit. b) lub ust. 36 lit. b) w terminie przypadającym najpóźniej na 3 miesiące przed rocznicą wejścia w życie Umowy-zamówienia.

 3. W przypadku, gdy Umowa-zamówienie nie zostanie rozwiązana w rocznicę jej wejścia w życie, Spółka zobowiązuje się do świadczenia Usług przez okres kolejnego roku, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia za okres kolejnego roku chyba, że Warunki Szczegółowe stanowią inaczej.

 4. Klient ma prawo rozwiązać Umowę-zamówienie ze skutkiem natychmiastowym, z winy Spółki wyłącznie w przypadku:

  1. naruszenia przez Spółkę Parametrów, jeżeli naruszenie takie trwa dłużej niż 2 tygodnie od czasu zgłoszenia przez Klienta reklamacji,

  2. zmiany Regulaminu, przez okres 2 tygodnie od dnia publikacji takiej zmiany na stronie internetowej Spółki,

  3. postawienia Spółki w stan likwidacji,

  4. rażącego naruszenia przez Spółkę innych zobowiązań zawartych w Umowie-zamówienie lub Regulaminie. Spółka zobowiązana jest w takim przypadku do zwrotu Wynagrodzenia w części przypadającej na okres, w którym Usługi nie będą świadczone począwszy od dnia rozwiązania Umowy-zamówienia.

 5. Spółka ma prawo rozwiązać Umowę-zamówienie ze skutkiem natychmiastowym, z winy Klienta wyłącznie w przypadku:

  1. określonym w ustępie 20,

  2. stwierdzenia przez Spółkę rażącego naruszenia Umowy-zamówienia lub Regulaminu przez Klienta lub osoby, za które Klient odpowiada, Klientowi w takim przypadku nie przysługuje zwrot Wynagrodzenia za okres, w którym Usługi nie będą świadczone począwszy od dnia rozwiązania Umowy-zamówienia.

 6. Spółka w dniu rozwiązania Umowy-zamówienia ma prawo usunąć wszelkie dane Klienta z serwerów Spółki, bez dodatkowego zawiadomienia Klienta.

Doręczenia i powiadomienia

 1. O ile Warunki Szczegółowe nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia od Spółki do Klienta będą dokonywane:

  1. w formie elektronicznej - e-mail'em na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Umowie-zamówieniu, lub

  2. w formie pisemnej - listem poleconym lub kurierem na adres wskazany przez Klienta w Umowie-zamówieniu, lub

  3. w formie faksu - pod numer telefonu wskazany przez Klienta w Umowie-zamówieniu.

 2. O ile Warunki Szczegółowe nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia od Klienta do Spółki będą dokonywane:

  1. w formie elektronicznej - e-mail'em na adres poczty elektronicznej Biura Obsługi Klientów Spółki wskazany na stronie internetowej Spółki, lub

  2. w formie pisemnej - listem poleconym lub kurierem na adres Biura Obsługi Klientów Spółki wskazany na stronie internetowej Spółki, lub

  3. w formie faksu - pod numer telefonu Biura Obsługi Klientów Spółki wskazany na stronie internetowej Spółki.

 3. Klient zobowiązany jest informować Spółkę w sposób właściwy dla doręczeń (wskazanych w ustępie 35) o wszelkich zmianach danych.

 4. Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony przez Spółkę na drodze publikacji zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Spółki. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od dnia jego publikacji.

Inne postanowienia

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę dla celów związanych ze świadczeniem Usług Internetowych. Klient, w dowolnej chwili, ma prawo wglądu oraz zmiany danych osobowych.

 2. Spółka zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Klient wyraża zgodę na opublikowanie nazwy / firmy Klienta oraz adresu serwisu WWW na liście referencyjnej Spółki.

 3. Klient, na żądanie Spółki, zobowiązany jest przedkładać Spółce do wglądu:

  1. dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności poświadczone odpisy z odpowiedniego rejestru lub ewidencji,

  2. zaświadczenie o nadanym numerze REGON i NIP oraz

  3. dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji Klienta, jeżeli uprawnienie to nie wynika bezpośrednio z już przedłożonych dokumentów.

 4. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów i wydatków Klienta związanych z zapewnieniem możliwości korzystania przez Klienta z Usług, w szczególności kosztów związanych z dostępem do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z Usług, a także rejestracji własnej domeny lub konfiguracji oprogramowania u Klienta.

 5. Spółka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem konta poczty elektronicznej, założonego na serwerze Spółki.

 6. Klient zobowiązuje się korzystać z Usług Internetowych jedynie w celach prawnie dozwolonych oraz zgodnie z obowiązującymi w tej mierze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest rozpowszechnianie lub przechowywanie serwisów o zawartości pornograficznej lub zawierających nielegalne oprogramowanie, jak również zabronione jest umieszczanie serwisów, których elementy są wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Spółkę. Klient przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nazwa konta poczty elektronicznej (aliasu) Klienta nie może naruszać praw osób trzecich. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przed osobami nieuprawnionymi wszelkich nadanych Klientowi numerów i haseł, umożliwiających Klientowi korzystanie z Usług Internetowych.

 7. Klient, po podaniu numeru klienta wskazanego w Umowie-zamówieniu oraz aktualnego hasła, ma prawo do korzystania z pomocy technicznej: telefonicznie pod numerem podanym na stronie internetowej Spółki lub pocztą elektroniczną pod adresem Biura Obsługi Klientów Spółki wskazanym na stronie internetowej Spółki.

 8. Klient nie ma prawa przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy-zamówienia na osobę lub podmiot trzeci bez uprzedniej, pisemnej zgody Spółki.

 9. Spółka ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy-zamówienia na osobę lub podmiot trzeci, na co Klient wyraża zgodę.

 10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy-zamówienia, inne niż Usługi, Parametry, Okres Rozliczeniowy, Tryb Płatności, Wynagrodzenie i Warunki Szczegółowe pozostają w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu, to obowiązujące są postanowienia Regulaminu. W przeciwnym przypadku obowiązują postanowienia Umowy-zamówienia.

Obowiązywanie Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 31 grudnia 2007 roku.ZASADY REJESTRACJI I UTRZYMYWANIA
NAZW DOMEN INTERNETOWYCH
z dnia 17 grudnia 2007 r.


Definicje

Wyrażenia użyte w Regulaminie lub w umowach należy interpretować zgodnie z nadanym poniżej znaczeniem:
Spółka - spółka P.I. PUNKT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, adres: 45-701 Opole, ul. Wrocławska 62, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Handlowego pod numerem 0000133174, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS.
Abonent - osoba lub podmiot nie będący "konsumentem" w rozumieniu art. 384 § 3 Kodeksu cywilnego, a w szczególności przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej; domniemywa się, że osoba składająca Zamówienie jest Klientem w rozumieniu Regulaminu lub jest uprawniona do reprezentacji takiego Klienta.

Postanowienia ogólne

1.  Abonent, w rozumieniu Zasad rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych (dalej "Zasady") oznacza podmiot (wnioskodawcę), z którym Spółka zawarła umowę o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny (dalej "Umowa"). 
2.  Spółka może działać w porozumieniu z innymi podmiotami, w celu zapewnienia najkorzystniejszych rozwiązań dla Abonenta w zakresie rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych, w szczególności z NASK (Naukową i Akademicką Siecią Komputerową jb.).
3. Abonent uiszcza, w terminie płatności wskazanym w fakturze, opłatę za każde rozpoczęte 12 miesięcy utrzymywania nazwy domeny (dalej "opłata roczna").

Zawarcie umowy

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji nazwy domeny lub w momencie skutecznego udzielenia pełnomocnictwa Spółce lub za pośrednictwem Spółki jej partnerowi,  do wyłącznego reprezentowania Abonenta przed NASK (transferu nazwy domeny).
5. Rejestracja nazwy domeny wymaga prawidłowo wypełnionego Wniosku o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny (dalej "Wniosek"). Spółka wystawia wnioskodawcy fakturę pro-forma za utrzymanie domeny z 7 dniowym terminem płatności.
6. Nazwa domeny zostanie zarejestrowana w terminie pięciu dni roboczych od doręczenia Spółce Wniosku w formie pisemnej i terminowej płatności faktury pro-forma. 
7.Podstawę odmowy rejestracji nazwy domeny stanowi: 
a. prowadzona aktualnie rejestracja tej samej nazwy domeny przez osobę trzecią lub jej wcześniejsze zarejestrowanie, 
b. podanie we Wniosku: 
- nazwy domeny o nieprawidłowej składni, 
- niepełnych lub nieprawdziwych danych, 
c. złożenie Wniosku dotyczącego nazwy domeny będącej nazwą województwa, powiatu lub gminy, chyba że wnioskodawcą jest organ administracji rządowej albo samorządu terytorialnego, 
d. dokonanie zmian w pisemnej formie Wniosku
e. brak terminowej płatności faktury pro-forma. 
8. Spółka może zwrócić się do wnioskodawcy o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści Wniosku. Niedoręczenie dokumentów w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do odmowy rejestracji. 
9. Termin pięciodniowy, o którym mowa w pkt. 6, biegnie na nowo od doręczenia Spółce Wniosku z dodatkowymi dokumentami, o których mowa w pkt. 8. 
10. Aktualny cennik opłat rocznych za domeny krajowe, funkcjonalne i regionalne jest dostępny na stronach Spółki.  Opłata roczna nie podlega zwrotowi w części lub całości. 

Obowiązywanie umowy

11. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę na co najmniej 14 dni przed rocznicą jej zawarcia, poprzez przekazanie na piśmie drugiej stronie stosownego oświadczenia.
12. Na co najmniej 28 dni przed rozpoczęciem kolejnego, 12-miesięcznego okresu abonamentowego, Spółka będzie wystawiać i przesyłać Klientowi fakturę pro forma, opiewającą na zapłatę Ceny zgodnej z Cennikiem. 
13. Brak płatności na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu abonamentu uprawnia Spółkę do wypowiedzenia domeny w imieniu Klienta. Ponowna rejestracja tej samej nazwy domeny będzie możliwa po uiszczeniu przez Abonenta opłaty zaległej wraz z odsetkami oraz złożeniu nowego Wniosku, o ile w chwili rejestracji nazwa domeny będzie dostępna. Usunięcie nazwy domeny jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. 

Zmiany abonenta lub delegacji nazwy domeny

14. Spółka dokonuje zmiany delegacji nazwy domeny lub zmiany Abonenta w terminie pięciu dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o zmianę delegacji nazwy domeny lub zmianę Abonenta wraz z niezbędnymi dokumentami.
15. Zmiana delegacji nazwy domeny nie zostanie wykonana w przypadku podania przez Abonenta niepełnych lub nieprawdziwych innych informacji. 

Postanowienia końcowe

16. Abonent odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania nieprawdziwych danych lub nieinformowania Spółki o ich zmianie. 
17. W sprawach dotyczących rejestracji i utrzymywania nazw domen Spółka może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Abonenta. 
18. Zmiana wysokości opłat rocznych lub Zasad będzie ogłaszana poprzez publikację w witrynie internetowej Spółki. Dopuszcza się zawiadomienie Abonenta o powyższych zmianach drogą elektroniczną.
19. Abonent (Oferent) oświadcza, iż z dniem akceptacji Zasad rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych, Spółka udziela umocowania: Partnerowi w zakresie rejestracji domen, z którym NASK zawarł porozumienie o współpracy w zakresie obsługi rejestracji i utrzymywania nazw domen oraz opcji na rejestrację nazwy domeny, do wyłącznego reprezentowania Abonenta/Oferenta przed NASK. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności dotyczące nazwy domeny zarejestrowanej przez Abonenta lub opcji na rejestrację nazwy domeny przez Oferenta oraz danych Abonenta/Oferenta, a w szczególności: zmiany abonenta domeny/oferenta, usunięcia domeny/opcji, zmiany delegacji domeny. Abonent/Oferent zrzeka się wykonywania czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym na rzecz w/w Partnera.
20. W kwestii rozstrzygania sporów stosuje się Regulamin Świadczenia Usług Internetowych z dnia 17 grudnia 2007 oraz regulamin NASK.
21. Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen przez Spółkę, obowiązują od dnia 17 grudnia 2007r.
¤   © C-Invest Sp. z o.o.   ¤   pytam [at] punkt.pl   ¤   powered by GAD   ¤